Organisatie

De Pontis Onderwijsgroep, een stichting voor openbaar en katholiek onderwijs, is de rechtspersoon waaronder de vier scholen van het Trinitas College en het Regius College ressorteren.

De stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

 

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Pontis Onderwijsgroep vervult een brugfunctie tussen de samenleving en de onderwijsorganisatie. Daarbij richt de RvT zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie. De RvT heeft niet alleen een toezichthoudende rol ‘op afstand’, maar ook een adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het totstandkomen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid conform de statuten. Klik hier voor het Reglement Raad van Toezicht, waarin ook de toezichtsvisie en het toezichtskader zijn opgenomen.

Leden:

Dhr. D. Reneman (voorzitter)
Mw. A.L.C. Trouw
Mw. I.J.G. Harmsen
Dhr. R. Kriekaard
Dhr. J.C.F. Stuifbergen

De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn in de statuten van de Pontis Onderwijsgroep en in het reglement Raad van Toezicht uitgewerkt. De Raad van Toezicht rapporteert via het jaarverslag. Ze evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en communiceert hierover met het bestuur.
Het overzicht met hoofd- en nevenfuncties, alsmede het rooster van aftreden, is hier terug te vinden. De leden van de raad van toezicht worden voor vier jaar benoemd en kunnen één keer voor vier jaar worden herbenoemd.

College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag van de organisatie en oefent alle bestuurlijke taken en bevoegdheden uit die de onderwijswetgever aan schoolbesturen in Nederland heeft opgedragen. Het CvB draagt zorg voor de ontwikkeling van beleid en de coördinatie daarvan. Het College schept daarmee de kaders waarbinnen het beleid zich dient af te spelen.

Voorzitter College van Bestuur:

Dhr. A.H. (Anne) Hoekstra

Een overzicht met nevenfuncties is hier terug te vinden.

Directie

De vier scholen die onder de Pontis Onderwijsgroep vallen, hebben elk een eigen directie. De directies zijn integraal verantwoordelijk voor hun scholen en worden daarbij ondersteund door teamleiders.

Regius College havo/vwo:

Mevr. I.M. Jansen, directeur
Dhr. drs. F.T. Broersen, adjunct-directeur

Regius College vmbo/praktijkonderwijs:

Dhr. E. Siemons, directeur
Mevr. A.C.M. van Diepen, adjunct-directeur

Trinitas College Han Fortmann:

Dhr. T. Bosma, directeur
Mevr. drs. K. Water, adjunct-directeur

Trinitas College Johannes Bosco:

Mevr. drs. J. van Koten, directeur
Dhr. A. de Vries, adjunct-directeur

 

Centrale ondersteunende diensten

De Centrale ondersteunende diensten (COD) ondersteunen de scholen op het gebied van HRM, financiën, facilitair, ict, communicatie, PR en kwaliteitsbeleid. Samen werken zij aan een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van ons onderwijs. Daarnaast adviseert en ondersteunt het COD de bestuurder bij de strategische beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Directeur Centrale ondersteunde diensten:

Dhr. R.W.J. Zaal

 

Medezeggenschap

Medezeggenschap is een belangrijk instrument om de kwaliteit van onze school te vergroten. De Pontis Onderwijsgroep heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) en vier deelraden (Regius College havo/vwo, Regius College vmbo/praktijkonderwijs, Trinitas College Han Fortmann en Trinitas College Johannes Bosco). Meer informatie over de deelraden is te vinden op de betreffende pagina’s op de locatiewebsites. Klik hier voor meer informatie over de GMR.